Любими 0.00

Условия за ползване

Дата на актуализация 12.11.2007г.

Следните условия са условията на споразумението между Вас и Bent-Fishing.com. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този Web сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби.
При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този Web сайт.
Този Web сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този Web сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Авторски права
Цялата информация, която постъпва от потребителите при регистрация в системата за обслужване, както и текст, снимки, реклами, логото и самото име на сайта са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, като принадлежат само и единствено на Bent-Fishing.com. 

Относно съдържанието
Използването на информация от потребителите и от други трети лица е само за лична употреба и с некомерсиална цел, като копирането на текст, размножаването и разпространението на информацията, публичното й представяне, излъчването й, както и превеждането на целия сайт или част от него са забранени и се считат за нарушаване правилата за ползване. 

• Bent-Fishing.com си запазва правото, съгласно законовите изисквания, да променя Условията за ползване и съдържанието на целият сайт по всяко време, за което Bent-Fishing.com не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на Условията. Условията за ползване задължително съдържат дата на последно обновяване и могат да бъдат прочетени на адрес http://www.Bent-Fishing.com/Usloviya-za-polzvane. 

• Bent-Fishing.com не носи отговорност относно коректността на потребителите, актуалността на подадените оферти и сигурността на информацията. 

• Bent-Fishing.com не носи отговорност за възможни технически проблеми по отношение на достъп до информацията в базата данни.

Сигурност и неприкосновеност на данните
Личните Ви данни и информацията за всяка Ваша поръчка са защитени от парола, която се записва в базата данни в криптиран вид. 

В случай, че сте забравили паролата си, достатъчно е да въведете Вашето потребителско име в секцията "Забравена парола?" и системата ще Ви предложи алгоритъм за придобиване на нова.

Предоставените от Вас данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и попадат под неговата защита.

Bent-Fishing.com си запазва правото да използва информацията от базата данни само във връзка с обслужването на сайта и спецификата на предлаганите услуги. 


Всички потребители на сайта не могат
1. Да подават данни и информация, които накърняват човешките права и добрите нрави, имат клеветнически или обиден характер или поставят в заблуждение. 

2. Да подават за публикуване в сайта, както и използването на данни и информация от сайта с цел разкриване на фирмена тайна пред трети лица и организации. 

Bent-Fishing.com не носи отговорност за нанесени вреди на трети лица или фирми в следствие неправомерно или невъзможност от използване на услугите.

Cookies
Cookies е кратка информация записана от Bent-Fishing.com на вашия компютър. Тя ни позволява да идентифицира компютърът Ви, когато достъпвате Bent-Fishing.com и да Ви предоставим най-подходящата за Вас информация. 

Забележка: Cookies не съдържат лична информация.
Съветваме Ви да приемате Cookies.


Информация по чл. 112-115 от ЗЗП

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


Изтегляне на стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Резолюция на ЕС


От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента. 

Кой обработва Вашите лични данни 

Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), са оператори („Операторите”) на лични данни:

БЕНТ ФИШИНГ „ ЕООД със седалище България, гр.София ул. „ Д-р Вълкович „ № 8

ЕИК BG 175014189

Кои са обработваните лични данни 

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, ЕГН, телефонен номер, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка). Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с Отговорното лице за Защитата на Данните в „ БЕНТ ФИШИНГ „ ЕООД, e-mail адрес: shop@bent-fishing.com 

За какви цели се обработват личните данни 

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез сайт www.bent-fishing.com и чрез подаване на поръчки онлайн , или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията). 

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели. 

Каква е причината за обработка на тези данни 

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при , чрез желанието да станете клиент на „ БЕНТ ФИШИНГ” ЕООД. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и „ БЕНТ ФИШИНГ” ЕООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на компания „ БЕНТ ФИШИНГ” ЕООД, както е предвидено в Регламента. 

За колко време са събирани личните данни 

Личните данни събрани от „ БЕНТ ФИШИНГ” ЕООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност:
Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел търговско отношение , с цел маркетинг и статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му. Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба 

Според Регламента, в качеството си на клиент на „ БЕНТ ФИШИНГ „ ЕООД, имате 8 права, които се отнасят до: 

правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме;

правото на достъп до личните данни обработени/управлявани;

правото на промяна на обработените и/или управлявани данни;

правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др;

правото за ограничаване на личните данни;

правото да не се оценява чрез автоматично профилиране;

правото на пренасяне на данните към друг Оператор;

правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни.


За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на компания „ БЕНТ ФИШИНГ „ ЕООД, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес shop@bent-fishing.com, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на:

поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни;

анонимността на личните данни;

уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат;

прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена. 


Лични данни, предоставени на други получатели 

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема Компания „БЕНТ ФИШИНГ „ ЕООД или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)

Вносител и представител на следните марки

 
 • ORVIS
 • SAKURA
 • RYOBI
 • GARBOLINO
 • BORODA BAITS
 • River 2 Sea
 • SERT
 • BALSAX
 • PROWESS
 • MAPSO
 • SEBILE
 • SUNSET
 • IMA
 • CHUB
 • BIWAA
 • BYRON
 • SMITH
 • CANNELLE
 • FUJI
 • RUBLEX
 • GAMAKATSU
 • IZUMI
 • MARRYAT
 • JMC Fly Fishing
 • GREYS
 • YGK
 • SWIMY